NRF24l01+ and Atmega32 Communication Problem

Go To Last Post
8 posts / 0 new
Author
Message
#1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

I have been trying to get these transceivers working for about a week now.  I have used every library i can find and still no luck.  I recently found a tutorial with instructions to use these radios found here:  http://gizmosnack.blogspot.com/2013/04/tutorial-nrf24l01-and-avr.html

I have not been able to receive or transmit anything.  I am using 2 Atmega32 and 2 radios.

My code is mostly based off his.  Any suggestions and or libraries would help. Thanks!

 

 

TX Code:

#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL  // 8 MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <CEC_UART.h>

#include "nRF24L01.h"

#define   SET_BIT(Reg, Bit) (Reg |=  (1 << (Bit)))
#define CLEAR_BIT(Reg, Bit) (Reg &= ~(1 << (Bit)))
#define  FLIP_BIT(Reg, Bit) (Reg ^=  (1 << (Bit)))
#define  TEST_BIT(Reg, Bit) ((Reg >> (Bit)) & 1)

#define W 1
#define R 0

#define dataLen 3  //längd på datapacket som skickas/tas emot
uint8_t *data;
uint8_t *arr;

/*****************SPI*****************************/  //Skickar data mellan chip och nrf'ens chip
//initiering
void InitSPI(void)
{
    //Set SCK (PB5), MOSI (PB3) , CSN (SS & PB2) & C  as outport 
    //OBS!!! Måste sättas innan SPI-Enable neadn
    DDRB |= (1<<DDB7) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) |(1<<DDB2);
    
    /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 .. kan ändra hastighet utan att det gör så mycket*/
    SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);// |(1<<SPR0) |(1<<SPR1);
    
    SET_BIT(PORTB, 4);    //CSN IR_High to start with, vi ska inte skicka nåt till nrf'en ännu!
    CLEAR_BIT(PORTB, 2);    //CE low to start with, nrf'en ska inte sända/ta emot nåt ännu!
}

//Skickar kommando till nrf'en å får då tillbaka en byte
char WriteByteSPI(unsigned char cData)
{
    //Load byte to Data register
    SPDR = cData;    
        
    /* Wait for transmission complete */
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    
    //Returnera det som sänts tillbaka av nrf'en (första gången efter csn-låg kommer Statusregistert)
    return SPDR;
}

//funktion för att hämta nåt av nrf's register
uint8_t GetReg(uint8_t reg)
{    
    //andvändning: USART_Transmit(GetReg(STATUS)); //där status är registret du vill kolla
    _delay_us(10);
    CLEAR_BIT(PORTB, 4);    //CSN low
    _delay_us(10);
    WriteByteSPI(R_REGISTER + reg);    //Vilket register vill du läsa (nu med R_Register för att inget ska skrivas till registret)
    _delay_us(10);
    reg = WriteByteSPI(NOP);    //Skicka NOP antalet byte som du vill hämta (oftast 1gång, men t.ex addr är 5 byte!) och spara isf inte i "reg" utan en array med en loop
    _delay_us(10);
    SET_BIT(PORTB, 4);    //CSN IR_High
    return reg;    // Returnerar registret förhoppningsvis med bit5=1 (tx_ds=lyckad sändning)
}

/*****************nrf-setup***************************/ //Ställer in nrf'en genoma att först skicka vilket register, sen värdet på registret.
uint8_t *WriteToNrf(uint8_t ReadWrite, uint8_t reg, uint8_t *val, uint8_t antVal)    //tar in "ReadWrite" (W el R), "reg" (ett register), "*val" (en array) & "antVal" (antal integer i variabeln)
{
    cli();    //disable global interrupt
    
    if (ReadWrite == W)    //W=vill skriva till nrf-en (R=läsa av den, R_REGISTER (0x00) ,så skiter i en else funktion)
    {
        reg = W_REGISTER + reg;    //ex: reg = EN_AA: 0b0010 0000 + 0b0000 0001 = 0b0010 0001  
    }
    
    //Static uint8_t för att det ska gå att returnera en array (lägg märke till "*" uppe på funktionen!!!)
    static uint8_t ret[dataLen];    //antar att det längsta man vill läsa ut när man kallar på "R" är dataleng-långt, dvs använder man bara 1byte datalengd å vill läsa ut 5byte RF_Adress så skriv 5 här ist!!!    
    
    _delay_us(10);        //alla delay är så att nrfen ska hinna med! (microsekunder)
    CLEAR_BIT(PORTB, 4);    //CSN low = nrf-chippet börjar lyssna
    _delay_us(10);        
    WriteByteSPI(reg);    //första SPI-kommandot efter CSN-låg berättar för nrf'en vilket av dess register som ska redigeras ex: 0b0010 0001 write to registry EN_AA    
    _delay_us(10);         
    
    int i;
    for(i=0; i<antVal; i++)
    {
        if (ReadWrite == R && reg != W_TX_PAYLOAD)
        {
            ret[i]=WriteByteSPI(NOP);    //Andra och resten av SPI kommandot säger åt nrfen vilka värden som i det här fallet ska läsas
            _delay_us(10);            
        }
        else 
        {
            WriteByteSPI(val[i]);    //Andra och resten av SPI kommandot säger åt nrfen vilka värden som i det här fallet ska skrivas till
            _delay_us(10);
        }        
    }
    SET_BIT(PORTB, 4);    //CSN IR_High = nrf-chippet slutar lyssna
    
    sei(); //enable global interrupt
    
    return ret;    //returnerar en array
}

//initierar nrf'en (obs nrfen måste vala i vila när detta sker CE-låg)
void nrf24L01_init(void)
{
    _delay_ms(100);    //allow radio to reach power down if shut down
    
    uint8_t val[5];    //en array av integers som skickar värden till WriteToNrf-funktionen

    //EN_AA - (auto-acknowledgements) - Transmittern får svar av recivern att packetet kommit fram, grymt!!! (behöver endast vara enablad på Transmittern!)
    //Kräver att Transmittern även har satt SAMMA RF_Adress på sin mottagarkanal nedan ex: RX_ADDR_P0 = TX_ADDR
    val[0]=0x01;    //ger första integern i arrayen "val" ett värde: 0x01=EN_AA på pipe P0. 
    WriteToNrf(W, EN_AA, val, 1);    //W=ska skriva/ändra nåt i nrfen, EN_AA=vilket register ska ändras, val=en array med 1 till 32 värden  som ska skrivas till registret, 1=antal värden som ska läsas ur "val" arrayen.
    
    //SETUP_RETR (the setup for "EN_AA")
    val[0]=0x2F;    //0b0010 00011 "2" sets it up to 750uS delay between every retry (at least 500us at 250kbps and if payload >5bytes in 1Mbps, and if payload >15byte in 2Mbps) "F" is number of retries (1-15, now 15)
    WriteToNrf(W, SETUP_RETR, val, 1);
    
    //Väljer vilken/vilka datapipes (0-5) som ska vara igång.
    val[0]=0x01;
    WriteToNrf(W, EN_RXADDR, val, 1); //enable data pipe 0

    //RF_Adress width setup (hur många byte ska RF_Adressen bestå av? 1-5 bytes) (5bytes säkrare då det finns störningar men långsammare dataöverföring) 5addr-32data-5addr-32data....
    val[0]=0x03;
    WriteToNrf(W, SETUP_AW, val, 1); //0b0000 00011 motsvarar 5byte RF_Adress

    //RF channel setup - väljer frekvens 2,400-2,527GHz 1MHz/steg
    val[0]=0x01;
    WriteToNrf(W, RF_CH, val, 1); //RF channel registry 0b0000 0001 = 2,401GHz (samma på TX å RX)

    //RF setup    - väljer effekt och överföringshastighet 
    val[0]=0x07;
    WriteToNrf(W, RF_SETUP, val, 1); //00000111 bit 3="0" ger lägre överföringshastighet 1Mbps=Längre räckvidd, bit 2-1 ger effektläge hög (-0dB) ("11"=(-18dB) ger lägre effekt =strömsnålare men lägre range)

    //RX RF_Adress setup 5 byte - väljer RF_Adressen på Recivern (Måste ges samma RF_Adress om Transmittern har EN_AA påslaget!!!)
    int i;
    for(i=0; i<5; i++)    
    {
        val[i]=0x12;    //RF channel registry 0b10101011 x 5 - skriver samma RF_Adress 5ggr för att få en lätt och säker RF_Adress (samma på transmitterns chip!!!)
    }
    WriteToNrf(W, RX_ADDR_P0, val, 5); //0b0010 1010 write registry - eftersom vi valde pipe 0 i "EN_RXADDR" ovan, ger vi RF_Adressen till denna pipe. (kan ge olika RF_Adresser till olika pipes och därmed lyssna på olika transmittrar)     
    
    //TX RF_Adress setup 5 byte -  väljer RF_Adressen på Transmittern (kan kommenteras bort på en "ren" Reciver)
    //int i; //återanvänder föregående i...
    for(i=0; i<5; i++)    
    {
        val[i]=0x12;    //RF channel registry 0b10111100 x 5 - skriver samma RF_Adress 5ggr för att få en lätt och säker RF_Adress (samma på Reciverns chip och på RX-RF_Adressen ovan om EN_AA enablats!!!)
    }
    WriteToNrf(W, TX_ADDR, val, 5); 

    // payload width setup - Hur många byte ska skickas per sändning? 1-32byte 
    val[0]=3;        //"0b0000 0001"=1 byte per 5byte RF_Adress  (kan välja upp till "0b00100000"=32byte/5byte RF_Adress) (definierat högst uppe i global variabel!)
    WriteToNrf(W, RX_PW_P0, val, 1);
    
    //CONFIG reg setup - Nu är allt inställt, boota upp nrf'en och gör den antingen Transmitter lr Reciver
    val[0]=0x1E;  //0b0000 1110 config registry    bit "1":1=power up,  bit "0":0=transmitter (bit "0":1=Reciver) (bit "4":1=>mask_Max_RT,dvs IRQ-vektorn reagerar inte om sändningen misslyckades. 
    WriteToNrf(W, CONFIG, val, 1);

//device need 1.5ms to reach standby mode
    _delay_ms(100);    

    //sei();    
}

void reset(void)
{
    _delay_us(10);
    CLEAR_BIT(PORTB, 4);    //CSN low
    _delay_us(10);
    WriteByteSPI(W_REGISTER + STATUS);    //
    _delay_us(10);
    WriteByteSPI(0b01110000);    //radedrar alla irq i statusregistret (för att kunna lyssna igen)
    _delay_us(10);
    SET_BIT(PORTB, 4);    //CSN IR_High
}

void receive_payload(void)
{
    sei();        //Enable global interrupt
    
    SET_BIT(PORTB, 2);    //CE IR_High = "Lyssnar" 
    _delay_ms(1000);    //lyssnar i 1s och om mottaget går int0-interruptvektor igång
    CLEAR_BIT(PORTB, 2); //ce låg igen -sluta lyssna
    
    cli();    //Disable global interrupt
}

//Sänd data
void transmit_payload(uint8_t * W_buff)
{
    WriteToNrf(R, FLUSH_TX, W_buff, 0); //skickar 0xE1 som flushar registret för att gammal data inte ska ligga å vänta på att bli skickad när man vill skicka ny data! R står för att W_REGISTER inte ska läggas till. skickar inget kommando efterråt eftersom det inte behövs! W_buff[]står bara där för att en array måste finnas där...
    
    WriteToNrf(R, W_TX_PAYLOAD, W_buff, dataLen);    //skickar datan i W_buff till nrf-en (obs går ej att läsa w_tx_payload-registret!!!)
    
    sei();    //enable global interrupt- redan på!
    //USART_Transmit(GetReg(STATUS));

    _delay_ms(10);        //behöver det verkligen vara ms å inte us??? JAAAAAA! annars funkar det inte!!!
    SET_BIT(PORTB, 2);    //CE hög=sänd data    INT0 interruptet körs när sändningen lyckats och om EN_AA är på, också svaret från recivern är mottagen
    _delay_us(20);        //minst 10us!
    CLEAR_BIT(PORTB, 2);    //CE låg
    _delay_ms(10);        //behöver det verkligen vara ms å inte us??? JAAAAAA! annars funkar det inte!!!

    //cli();    //Disable global interrupt... ajabaja, då stängs USART_RX-lyssningen av!

}

/////////////////////////////////////////////////////

int main(void)
{
    uint8_t data[3];
    data[0] = 1;
    data[1] = 2;
    data[2] = 3;
    
    UART_Init(9600);
    InitSPI();
    nrf24L01_init();
    
    while(1)
    {
        transmit_payload(data);
        UART_SEND_DECIMAL_INTEGER(data[2]);
        UART_CRLF();
    }
    return 0;
}

RX Code:

#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <CEC_UART.h>

#include "nRF24L01.h"

#define  SET_BIT(Reg, Bit) (Reg |= (1 << (Bit)))
#define CLEAR_BIT(Reg, Bit) (Reg &= ~(1 << (Bit)))
#define FLIP_BIT(Reg, Bit) (Reg ^= (1 << (Bit)))
#define TEST_BIT(Reg, Bit) ((Reg >> (Bit)) & 1)

#define W 1
#define R 0

#define dataLen 3 //längd på datapacket som skickas/tas emot
uint8_t *data;
uint8_t *arr;

/*****************SPI*****************************/ //Skickar data mellan chip och nrf'ens chip
//initiering
void InitSPI(void)
{
	//Set SCK (PB5), MOSI (PB3) , CSN (SS & PB2) & C as outport
	//OBS!!! Måste sättas innan SPI-Enable neadn
	DDRB |= (1<<DDB7) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) |(1<<DDB2);

	/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 .. kan ändra hastighet utan att det gör så mycket*/
	SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);// |(1<<SPR0) |(1<<SPR1);

	SET_BIT(PORTB, 4);	//CSN IR_High to start with, vi ska inte skicka nåt till nrf'en ännu!
	CLEAR_BIT(PORTB, 2);	//CE low to start with, nrf'en ska inte sända/ta emot nåt ännu!
}

//Skickar kommando till nrf'en å får då tillbaka en byte
char WriteByteSPI(unsigned char cData)
{
	//Load byte to Data register
	SPDR = cData;	

	/* Wait for transmission complete */
	while(!(SPSR & (1<<SPIF)));

	//Returnera det som sänts tillbaka av nrf'en (första gången efter csn-låg kommer Statusregistert)
	return SPDR;
}

//funktion för att hämta nåt av nrf's register
uint8_t GetReg(uint8_t reg)
{
	//andvändning: USART_Transmit(GetReg(STATUS)); //där status är registret du vill kolla
	_delay_us(10);
	CLEAR_BIT(PORTB, 4);	//CSN low
	_delay_us(10);
	WriteByteSPI(R_REGISTER + reg);	//Vilket register vill du läsa (nu med R_Register för att inget ska skrivas till registret)
	_delay_us(10);
	reg = WriteByteSPI(NOP);	//Skicka NOP antalet byte som du vill hämta (oftast 1gång, men t.ex addr är 5 byte!) och spara isf inte i "reg" utan en array med en loop
	_delay_us(10);
	SET_BIT(PORTB, 4);	//CSN IR_High
	return reg;	// Returnerar registret förhoppningsvis med bit5=1 (tx_ds=lyckad sändning)
}

/*****************nrf-setup***************************/ //Ställer in nrf'en genoma att först skicka vilket register, sen värdet på registret.
uint8_t *WriteToNrf(uint8_t ReadWrite, uint8_t reg, uint8_t *val, uint8_t antVal)	//tar in "ReadWrite" (W el R), "reg" (ett register), "*val" (en array) & "antVal" (antal integer i variabeln)
{
	cli();	//disable global interrupt

	if (ReadWrite == W)	//W=vill skriva till nrf-en (R=läsa av den, R_REGISTER (0x00) ,så skiter i en else funktion)
	{
		reg = W_REGISTER + reg;	//ex: reg = EN_AA: 0b0010 0000 + 0b0000 0001 = 0b0010 0001
	}

	//Static uint8_t för att det ska gå att returnera en array (lägg märke till "*" uppe på funktionen!!!)
	static uint8_t ret[dataLen];	//antar att det längsta man vill läsa ut när man kallar på "R" är dataleng-långt, dvs använder man bara 1byte datalengd å vill läsa ut 5byte RF_Adress så skriv 5 här ist!!!	

	_delay_us(10);		//alla delay är så att nrfen ska hinna med! (microsekunder)
	CLEAR_BIT(PORTB, 4);	//CSN low = nrf-chippet börjar lyssna
	_delay_us(10);
	WriteByteSPI(reg);	//första SPI-kommandot efter CSN-låg berättar för nrf'en vilket av dess register som ska redigeras ex: 0b0010 0001 write to registry EN_AA
	_delay_us(10); 		

	int i;
	for(i=0; i<antVal; i++)
	{
		if (ReadWrite == R && reg != W_TX_PAYLOAD)
		{
			ret[i]=WriteByteSPI(NOP);	//Andra och resten av SPI kommandot säger åt nrfen vilka värden som i det här fallet ska läsas
			_delay_us(10);
		}
		else
		{
			WriteByteSPI(val[i]);	//Andra och resten av SPI kommandot säger åt nrfen vilka värden som i det här fallet ska skrivas till
			_delay_us(10);
		}
	}
	SET_BIT(PORTB, 4);	//CSN IR_High = nrf-chippet slutar lyssna

	sei(); //enable global interrupt

	return ret;	//returnerar en array
}

//initierar nrf'en (obs nrfen måste vala i vila när detta sker CE-låg)
void nrf24L01_init(void)
{
	_delay_ms(100);	//allow radio to reach power down if shut down

	uint8_t val[5];	//en array av integers som skickar värden till WriteToNrf-funktionen

	//EN_AA - (auto-acknowledgements) - Transmittern får svar av recivern att packetet kommit fram, grymt!!! (behöver endast vara enablad på Transmittern!)
	//Kräver att Transmittern även har satt SAMMA RF_Adress på sin mottagarkanal nedan ex: RX_ADDR_P0 = TX_ADDR
	val[0]=0x01;	//ger första integern i arrayen "val" ett värde: 0x01=EN_AA på pipe P0.
	WriteToNrf(W, EN_AA, val, 1);	//W=ska skriva/ändra nåt i nrfen, EN_AA=vilket register ska ändras, val=en array med 1 till 32 värden som ska skrivas till registret, 1=antal värden som ska läsas ur "val" arrayen.

	//SETUP_RETR (the setup for "EN_AA")
	val[0]=0x2F;	//0b0010 00011 "2" sets it up to 750uS delay between every retry (at least 500us at 250kbps and if payload >5bytes in 1Mbps, and if payload >15byte in 2Mbps) "F" is number of retries (1-15, now 15)
	WriteToNrf(W, SETUP_RETR, val, 1);

	//Väljer vilken/vilka datapipes (0-5) som ska vara igång.
	val[0]=0x01;
	WriteToNrf(W, EN_RXADDR, val, 1); //enable data pipe 0

	//RF_Adress width setup (hur många byte ska RF_Adressen bestå av? 1-5 bytes) (5bytes säkrare då det finns störningar men långsammare dataöverföring) 5addr-32data-5addr-32data....
	val[0]=0x03;
	WriteToNrf(W, SETUP_AW, val, 1); //0b0000 00011 motsvarar 5byte RF_Adress

	//RF channel setup - väljer frekvens 2,400-2,527GHz 1MHz/steg
	val[0]=0x01;
	WriteToNrf(W, RF_CH, val, 1); //RF channel registry 0b0000 0001 = 2,401GHz (samma på TX å RX)

	//RF setup	- väljer effekt och överföringshastighet
	val[0]=0x07;
	WriteToNrf(W, RF_SETUP, val, 1); //00000111 bit 3="0" ger lägre överföringshastighet 1Mbps=Längre räckvidd, bit 2-1 ger effektläge hög (-0dB) ("11"=(-18dB) ger lägre effekt =strömsnålare men lägre range)

	//RX RF_Adress setup 5 byte - väljer RF_Adressen på Recivern (Måste ges samma RF_Adress om Transmittern har EN_AA påslaget!!!)
	int i;
	for(i=0; i<5; i++)
	{
		val[i]=0x12;	//RF channel registry 0b10101011 x 5 - skriver samma RF_Adress 5ggr för att få en lätt och säker RF_Adress (samma på transmitterns chip!!!)
	}
	WriteToNrf(W, RX_ADDR_P0, val, 5); //0b0010 1010 write registry - eftersom vi valde pipe 0 i "EN_RXADDR" ovan, ger vi RF_Adressen till denna pipe. (kan ge olika RF_Adresser till olika pipes och därmed lyssna på olika transmittrar) 	

	//TX RF_Adress setup 5 byte - väljer RF_Adressen på Transmittern (kan kommenteras bort på en "ren" Reciver)
	//int i; //återanvänder föregående i...
	for(i=0; i<5; i++)
	{
		val[i]=0x12;	//RF channel registry 0b10111100 x 5 - skriver samma RF_Adress 5ggr för att få en lätt och säker RF_Adress (samma på Reciverns chip och på RX-RF_Adressen ovan om EN_AA enablats!!!)
	}
	WriteToNrf(W, TX_ADDR, val, 5); 

	// payload width setup - Hur många byte ska skickas per sändning? 1-32byte
	val[0]=3;		//"0b0000 0001"=1 byte per 5byte RF_Adress (kan välja upp till "0b00100000"=32byte/5byte RF_Adress) (definierat högst uppe i global variabel!)
	WriteToNrf(W, RX_PW_P0, val, 1);

	//CONFIG reg setup - Nu är allt inställt, boota upp nrf'en och gör den antingen Transmitter lr Reciver
	val[0]=0x1F; //0b0000 1110 config registry	bit "1":1=power up, bit "0":0=transmitter (bit "0":1=Reciver) (bit "4":1=>mask_Max_RT,dvs IRQ-vektorn reagerar inte om sändningen misslyckades.
	WriteToNrf(W, CONFIG, val, 1);

//device need 1.5ms to reach standby mode
	_delay_ms(100);	

	//sei();
}

void reset(void)
{
	_delay_us(10);
	CLEAR_BIT(PORTB, 4);	//CSN low
	_delay_us(10);
	WriteByteSPI(W_REGISTER + STATUS);	//
	_delay_us(10);
	WriteByteSPI(0b01110000);	//radedrar alla irq i statusregistret (för att kunna lyssna igen)
	_delay_us(10);
	SET_BIT(PORTB, 4);	//CSN IR_High
}

void receive_payload(void)
{
	sei();		//Enable global interrupt

	SET_BIT(PORTB, 2);	//CE IR_High = "Lyssnar"
	_delay_ms(1000);	//lyssnar i 1s och om mottaget går int0-interruptvektor igång
	CLEAR_BIT(PORTB, 2); //ce låg igen -sluta lyssna

	cli();	//Disable global interrupt
}

//Sänd data
void transmit_payload(uint8_t * W_buff)
{
	WriteToNrf(R, FLUSH_TX, W_buff, 0); //skickar 0xE1 som flushar registret för att gammal data inte ska ligga å vänta på att bli skickad när man vill skicka ny data! R står för att W_REGISTER inte ska läggas till. skickar inget kommando efterråt eftersom det inte behövs! W_buff[]står bara där för att en array måste finnas där...

	WriteToNrf(R, W_TX_PAYLOAD, W_buff, dataLen);	//skickar datan i W_buff till nrf-en (obs går ej att läsa w_tx_payload-registret!!!)

	sei();	//enable global interrupt- redan på!
	//USART_Transmit(GetReg(STATUS));

	_delay_ms(10);		//behöver det verkligen vara ms å inte us??? JAAAAAA! annars funkar det inte!!!
	SET_BIT(PORTB, 2);	//CE hög=sänd data	INT0 interruptet körs när sändningen lyckats och om EN_AA är på, också svaret från recivern är mottagen
	_delay_us(20);		//minst 10us!
	CLEAR_BIT(PORTB, 2);	//CE låg
	_delay_ms(10);		//behöver det verkligen vara ms å inte us??? JAAAAAA! annars funkar det inte!!!

	//cli();	//Disable global interrupt... ajabaja, då stängs USART_RX-lyssningen av!

}

/////////////////////////////////////////////////////

int main(void)
{

	UART_Init(9600);
	InitSPI();
	nrf24L01_init();

	while(1)
	{
		receive_payload();
		if(((GetReg(STATUS) & (RX_DR)) != 0)){
		data=WriteToNrf(R, R_RX_PAYLOAD, data, 3);
		UART_SEND_DECIMAL_INTEGER(data[1]);
		UART_CRLF();
		}
	}

}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

I have an implantation for the ATMEGA328 and ATMEGA2560 here. And here are some examples of how to implemented them.

 

Good Luck.

"When all else fails, read the directions"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

Thanks for the reply! I have been looking into your code, but I see that you coded your main function in Arduino which is making it difficult to convert back to AVR.  Do you have a copy of the code that is written in a C environment instead of Arduino?

 

Thanks!

Last Edited: Thu. Sep 5, 2019 - 03:42 AM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

DrCosm0 wrote:
but I see that you coded your main function in Arduino which is making it difficult to convert back to AVR

 

The only difference is the setuo() and loop(). Everything is straight c.

"When all else fails, read the directions"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

Duplicate thread:  https://www.avrfreaks.net/forum/nrf24l01-and-atmega32-communication-problem

 

Edit

 

DrCosm0 - That one in now locked, but be sure to check the suggestions posted there ...

Top Tips:

 1. How to properly post source code - see: https://www.avrfreaks.net/comment... - also how to properly include images/pictures
 2. "Garbage" characters on a serial terminal are (almost?) invariably due to wrong baud rate - see: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication
 3. Wrong baud rate is usually due to not running at the speed you thought; check by blinking a LED to see if you get the speed you expected
 4. Difference between a crystal, and a crystal oscillatorhttps://www.avrfreaks.net/comment...
 5. When your question is resolved, mark the solution: https://www.avrfreaks.net/comment...
 6. Beginner's "Getting Started" tips: https://www.avrfreaks.net/comment...
Last Edited: Thu. Sep 12, 2019 - 04:53 PM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

 

Other one locked. 

JIm

I would rather attempt something great and fail, than attempt nothing and succeed - Fortune Cookie

 

"The critical shortage here is not stuff, but time." - Johan Ekdahl

 

"Step N is required before you can do step N+1!" - ka7ehk

 

"If you want a career with a known path - become an undertaker. Dead people don't sue!" - Kartman

"Why is there a "Highway to Hell" and only a "Stairway to Heaven"? A prediction of the expected traffic load?"  - Lee "theusch"

 

Speak sweetly. It makes your words easier to digest when at a later date you have to eat them ;-)  - Source Unknown

Please Read: Code-of-Conduct

Atmel Studio6.2/AS7, DipTrace, Quartus, MPLAB, RSLogix user

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

(rubbish deleted).

 

Top Tips:

 1. How to properly post source code - see: https://www.avrfreaks.net/comment... - also how to properly include images/pictures
 2. "Garbage" characters on a serial terminal are (almost?) invariably due to wrong baud rate - see: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication
 3. Wrong baud rate is usually due to not running at the speed you thought; check by blinking a LED to see if you get the speed you expected
 4. Difference between a crystal, and a crystal oscillatorhttps://www.avrfreaks.net/comment...
 5. When your question is resolved, mark the solution: https://www.avrfreaks.net/comment...
 6. Beginner's "Getting Started" tips: https://www.avrfreaks.net/comment...
Last Edited: Fri. Sep 13, 2019 - 10:11 AM
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0

Hey sorry for the late reply but I am having trouble converting your code into C to be used on a Atmega32.  The set "Node" function in arduino that you have to set the transmitter and receiver does not work in C.  I tried using a define but it tends to just throw errors.  Is there anyway I can substitute it for something else?  Also I spit the code meaning that I separated the transmit code and the receive code so that each chip only has their designated code that runs on them.